Regulamin

Regulamin apteki internetowej aptekaria.pl

Obowiązujący od 25.10.2019

 • 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Apteka - apteka działającej pod nazwą Apteka FORTE zlokalizowana w Warszawie, 03-979 przy ul. Egipskiej 7 prowadzona pod firmą Aptekaria Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Marymoncka 6/6, 01-869 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322828, NIP: 125-152-00-16, REGON: 141617369, na prowadzenie której Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie wydał zezwolenie WIF.WA.4100/91/09., będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2013 r. poz.1422).
 2. Portal - portal internetowy Apteki prowadzony pod adresem https://aptekaria.pl,
  za pośrednictwem którego Apteka świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
 3. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aptece.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto - podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.
 6. Użytkownik - Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Portalu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych na Portalu towarów, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA
 1. Apteka świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.
 2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Apteka informuje, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
 3. Wszystkie towary oferowane przez Aptekę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie
 4. Apteka prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.
 5. Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na receptę).
 6. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.
 7. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
 8. Zamówione w Aptece towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu w zakładce „Czas i koszty dostawy” oraz w niniejszym Regulaminie.
 9. Za zamówione w Aptece towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Formy płatności” oraz w niniejszym Regulaminie.
 10. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Czas i koszty dostawy”.
 11. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.
 12. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.
 13. Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.
 14. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy. 
 15. Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty aptek stacjonarnych.
 16. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.
 17. Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej;
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
Kupujący zobowiązany jest do:
 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 • korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Apteki;
 • korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
Regulamin może ulec zmianie. Każdego Kupującego podczas zakupu poprzez Portal obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia i akceptowana przez Kupującego w momencie dokonywania zamówienia. 
 • 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Aptekę na Portalu Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 2. Warunkiem przyjęcia przez Aptekę otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Apteka oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 3. Wybór opcji „ Potwierdzam zakup.” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 4. W momencie wyboru opcji „ Potwierdzam zakup.”, zostaje zawarta między Apteką a Kupującym umowa sprzedaży przez Aptekę towarów wymienionych w potwierdzeniu zamówienia, przesłanym przez Aptekę Kupującemu drogą elektroniczną po przyjęciu przez Aptekę zamówienia do realizacji.
 5. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 6. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Aptece towary oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy.
  W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 7. O terminie realizacji zamówienia Apteka informuje podczas składania zamówienia, w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy oraz drogą elektroniczną w momencie potwierdzenia zakupu przez Kupującego.
 8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od:
 • zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego, przelewu tradycyjnego lub płatności kartą kredytową;
 • złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności przy odbiorze zamówienia lub gotówką „za pobraniem”.
Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
 • elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
 • towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
 • zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze;
 • takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Jeżeli Apteka odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 9 powyżej lub nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy. Apteka, zgodnie z wolą Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na Portalu. Świadczenie tej usługi jest nieodpłatne. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail i hasło składające się z min. 6 znaków oraz zapoznać się z Regulaminem, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ” Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść.”. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Apteka wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta. Konto w Aptece zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek Użytkownika, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: apteka@aptekaria.pl lub w inny sposób przyjęty w relacjach pomiędzy Apteką a Użytkownikiem określony w niniejszym Regulaminie. Apteka usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika.
 • 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW
 1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów:
 • szybkim przelewem internetowym (Płatności Shoper w oparciu o system Blue Media);
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy Apteki
 • „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej
 • kartą kredytową;
 • gotówką przy odbiorze zamówienia w aptece stacjonarnej
Zamówiony przez Kupującego towar może być:
 • odebrany przez Kupującego osobiście w Aptece Forte przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie lub
 • przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie Kupującego.
Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Czas i koszty dostawy”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej. Apteka zobowiązana jest do przygotowania towarów do odbioru przez firmę kurierską oraz do uiszczenia w imieniu Kupującego wynagrodzenia należnego firmie kurierskiej z tytułu odbioru i dostarczenia towarów do Kupującego. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranego spedytora. Aktualne czasy dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce " Czas i koszty dostawy”. W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie Apteka, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz kosztów dostawy. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.
 • 5 REKLAMACJE
 1. Apteka zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apteka@aptekaria.pl lub pisemnie na adres: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa.
 2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
 3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Aptekę albo Apteka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym §5, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Apteka jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prosimy o wyraźne oznakowanie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Apteka ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W przypadku braku ustosunkowania się przez Aptekę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
 9. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Apteka niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.
 10. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

- mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

- pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

- kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW
 1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego, które mogą zostać zwrócone Aptece na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.
 2. W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę, Apteka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 5. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Apteki, Apteka zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności.
 6. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej apteka@aptekaria.pl lub pisemnie na adres: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa.
 7. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 8. Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Konsument przesyła towary z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 10. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa.
 11. Apteka zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność. Zwrot płatności dokonywany jest przez Aptekę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.
 12. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów,
  w których:
 • przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia;
 • przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 • przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z §6 ust. 1 powyżej.
 • 7 OCHRONA DANYCH
 1. Apteka zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupującego i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 2. Apteka jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, oraz uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 8971762604, polegających na przesyłaniu odpowiednio przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Kupującego, o której mowa w ust. 3 poniżej - do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej w Aptece transakcji oraz zakupionego produktu, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.
 3. Kupujący dokonujący zakupu w Aptece może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 2.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Apteka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 • 8 KONTAKT

1.Adres pocztowy: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa.

2.Adres mailowy: apteka@aptekaria.pl

3.Telefon: +48 22 672-02-48

4.Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa.

5.Adres do wysłania reklamowanego towaru: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu apteki internetowej Aptekaria

Reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym prosimy przesłać na adres: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa. (tel. +48 22 672-02-48, e-mail: apteka@aptekaria.pl) i zachować dowód nadania przesyłki. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Imię i nazwisko: ___________________________________

Adres:  __________________________________________

________________________________________________

Tel.: ____________________________________________

E-mail: __________________________________________

Niniejszym zgłaszam reklamację zakupionego przeze mnie produktu:

 

NUMER ZAMÓWIENIA

 

NAZWA REKLAMOWANEGO PRODUKTU

 

NUMER SERII REKLAMOWANEGO PRODUKTU (jeżeli występuje)

 

 

 

PRZYCZYNA REKLAMACJI/SZCZEGÓŁOWY OPIS WADY

 

 

 

DATA STWIERDZENIA WADY

 


FORMA ROZPATRZENIA REKLAMACJI:

 

□ Naprawa     □ Wymiana     □ Obniżka ceny     □ Zwrot pieniędzy

SPOSÓB DOKONANIA ZWROTU PŁATNOŚCI (w przypadku żądania zwrotu pieniędzy):

 

□ Automatycznie - na konto, z którego wpłynęła wpłata (Płatności Shoper)

 □ Przelew tradycyjny na rachunek bankowy nr:

____________________________________________________


SPOSÓB DOSTARCZENIA DECYZJI W SPRAWIE ROZPATRZENIA REKLAMACJI:

 

□ E-mail          □ List

__________________________                                       _____________________________

Podpisując niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aptekaria Spółka z o.o. oraz przez podmioty, którym Aptekaria Spółka z o.o powierzyła przetwarzanie danych, do celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego zgłoszenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu apteki internetowej Aptekaria.pl

Prawo zwrotu przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Towary prosimy przesłać na adres: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa. (tel. +48 22 672-02-48, e-mail: apteka@aptekaria.pl) i zachować dowód nadania przesyłki. Prosimy odpowiednio zabezpieczyć towar. Prosimy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT”. Kupujący wysyła towar na własny koszt. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Dane Kupującego (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail kontaktowy)

Apteka Forte

 1. Egipska 7

03-979 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ*

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstępuję od umowy sprzedaży towarów:

 

NUMER ZAMÓWIENIA

 

NAZWA PRODUKTU

 

DATA ODBIORU ZAMÓWIENIA

 

 

SPOSÓB DOKONANIA ZWROTU PŁATNOŚCI

 

(Prosimy zaznaczyć właściwe pole)

□ Automatycznie - na konto, z którego wpłynęła        wpłata (płatności Shoper)

□ Przelew tradycyjny na rachunek bankowy nr:

.............................................................................................

 

..............................................…..                                               ...................................................

Data                                                                                          Czytelny podpis Kupującego

*Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

 1. w których przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia,
  o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia;
 2. w których przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 3. w których przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

Podpisując niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aptekaria Spółka z o.o. oraz przez podmioty, którym Aptekaria Spółka z o.o. powierzyła przetwarzanie danych, do celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego zgłoszenia, zgodnie
z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium