Zwroty i reklamacje

 REKLAMACJE
1. Apteka zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apteka@aptekaria.pl lub pisemnie na adres: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa.
2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Aptekę albo Apteka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
4. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.
5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Apteka jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7. Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Prosimy o wyraźne oznakowanie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
8. Apteka ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W przypadku braku ustosunkowania się przez Aptekę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
9. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Apteka niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.
10. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
- mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
- pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
- kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Załącznik nr 1 do Regulaminu apteki internetowej Aptekaria 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

Reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym prosimy przesłać na adres: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa. (tel. +48 22 672-02-48, e-mail: apteka@aptekaria.pl) i zachować dowód nadania przesyłki. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Imię i nazwisko: ___________________________________

Adres:  __________________________________________

________________________________________________

Tel.: ____________________________________________

E-mail: __________________________________________

Niniejszym zgłaszam reklamację zakupionego przeze mnie produktu:

 

NUMER ZAMÓWIENIA

 

NAZWA REKLAMOWANEGO PRODUKTU

 

NUMER SERII REKLAMOWANEGO PRODUKTU (jeżeli występuje)

 

 

 

PRZYCZYNA REKLAMACJI/SZCZEGÓŁOWY OPIS WADY

 

 

 

DATA STWIERDZENIA WADY

 


FORMA ROZPATRZENIA REKLAMACJI:

 

□ Naprawa     □ Wymiana     □ Obniżka ceny     □ Zwrot pieniędzy

SPOSÓB DOKONANIA ZWROTU PŁATNOŚCI (w przypadku żądania zwrotu pieniędzy):

 

□ Automatycznie - na konto, z którego wpłynęła wpłata (Płatności Shoper)

 □ Przelew tradycyjny na rachunek bankowy nr:

____________________________________________________


SPOSÓB DOSTARCZENIA DECYZJI W SPRAWIE ROZPATRZENIA REKLAMACJI:

 

□ E-mail          □ List

__________________________                                       _____________________________

Podpisując niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aptekaria Spółka z o.o. oraz przez podmioty, którym Aptekaria Spółka z o.o powierzyła przetwarzanie danych, do celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego zgłoszenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).


ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW
1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego, które mogą zostać zwrócone Aptece na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.
2. W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę, Apteka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
5. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Apteki, Apteka zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności.
6. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, na adres poczty elektronicznej apteka@aptekaria.pl lub pisemnie na adres: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa.
7. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
8. Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
9. Konsument przesyła towary z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
10. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa.
11. Apteka zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność. Zwrot płatności dokonywany jest przez Aptekę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.
12. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów,
w których:
o przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia;
o przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
o przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z §6 ust. 1 powyżej.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu apteki internetowej Aptekaria.pl

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Prawo zwrotu przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Towary prosimy przesłać na adres: Apteka Forte, ul. Egipska 7, 03-979 Warszawa. (tel. +48 22 672-02-48, e-mail: apteka@aptekaria.pl) i zachować dowód nadania przesyłki. Prosimy odpowiednio zabezpieczyć towar. Prosimy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT”. Kupujący wysyła towar na własny koszt. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Dane Kupującego (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail kontaktowy)

Apteka Forte

  1. Egipska 7

03-979 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ*

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstępuję od umowy sprzedaży towarów:

 

NUMER ZAMÓWIENIA

 

NAZWA PRODUKTU

 

DATA ODBIORU ZAMÓWIENIA

 

 

SPOSÓB DOKONANIA ZWROTU PŁATNOŚCI

 

(Prosimy zaznaczyć właściwe pole)

□ Automatycznie - na konto, z którego wpłynęła        wpłata (płatności Shoper)

□ Przelew tradycyjny na rachunek bankowy nr:

.............................................................................................

 

..............................................…..                                               ...................................................

Data                                                                                          Czytelny podpis Kupującego

*Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

  1. w których przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia,
    o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia;
  2. w których przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  3. w których przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

Podpisując niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aptekaria Spółka z o.o. oraz przez podmioty, którym Aptekaria Spółka z o.o powierzyła przetwarzanie danych, do celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego zgłoszenia, zgodnie
z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

 

 

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium